Wczytuję dane...
Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

1. Firma KKS Jakub Sadowski Sp.J. z siedziba w Warszawie przy ul. Łowickiej 51 / 23a wpisana do rejestru przedsiebiorców KRS pod
numerem 0000584585, Nip 5213711621, Regon 362953432, zwanej dalej Gwarantem zapewnia, ze produkty marki TwistCar sa wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszac jego funkcjonalnosc o ile jest przestrzegana instrukcja uzytkowania zakupionego produktu.
2. Gwarancja na produkty marki TwistCar obowiazuje tylko i wyłacznie na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji na produkty marki TwistCar wynosi 24 miesiace, liczac od daty zakupu produktu.
4. Gwarant usunie ewentualna usterke produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia
wypełnionej w dniu zakupu Karty Gwarancyjnej wraz z kopia dowodu zakupu. Dokonywanie zmian, w tym skreslen w karcie
Gwarancyjnej przez osoby nieupowaznione spowoduje uniewaznienie niniejszej Karty Gwarancyjnej.
5. Reklamujacy zobowiazany jest zgłosic usterke produktu w miejscu jej nabycia lub jesli produkt został zakupiony bezposrednio w
firmie KKS Sp.j w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub mailowo na adres reklamacje@kakaes.eu dołaczajac do opisu usterki
zdjecia oraz dowód zakupu. W przypadku nie zgłoszenia usterki w formie pisemnej lub mailowej i wysłania jej do gwaranta, przesyłka nie
zostanie odebrana przez serwis.
6. Wady ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezpłatnie w mozliwie najkrótszym terminie, nie przekraczajacym 30 dni od
przyjecia produktu fizycznie do serwisu.
7. Nabywca zobowiazany jest dostarczyc produkt w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialnosc
za uszkodzenia oryginalnego opakowania i wynikajace z tego uzycie opakowania zastepczego ponosi nabywca.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Roszczen z tytułu parametrów technicznych produktów, opisanych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołaczonych do
produktu. Parametry techniczne moga nieznacznie róznic sie od podanych na opakowaniu lub instrukcji obsługi.
2. Uszkodzen powstałych w wyniku niewłasciwej konserwacji produktu lub stosowania niewłasciwych srodków chemicznych
3. Uszkodzen powstałych w wyniku działania warunków atmosferycznych (np. zmiana koloru spowodowana przez wystawienie
produktu na silne działanie słonca, deformacja plastików, odklejanie oklein itp.)
4. Uszkodzen mechanicznych wynikajacych z winy nabywcy
5. Obnizenia jakosci produktu, spowodowanego normalnym procesem zuzycia oraz naturalnym procesem zuzycia materiałów
eksploatacyjnych takich jak: koła, łozyska, hamulce, nózki, raczki, paski itp.
6. Produktów, które były uzytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi
produktu

7. Elementów zuzywalnych lub podlegajacych zuzyciu eksploatacyjnemu takich jak koła, łozyska, hamulce, nózki, raczki itp.
8. Okres gwarancji na akcesoria dołaczone do urzadzenia (np. akcesoria dodatkowe lub zapasowe) wynosi 6 miesiecy od daty
sprzedazy z wyłaczeniem uszkodzen mechanicznych.
9. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany czesci, element wymieniony pozostaje własnoscia Gwaranta. Czesci
uzyte do wymiany, naprawy produktu moga byc innej marki o równorzednych parametrach technicznych.
10. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych lub stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych
naprawy lub zmian systemowych badz konstrukcyjnych produktu.
11. Gwarant moze uchylic sie od dotrzymania terminowosci usługi gwarancyjnej, jezeli zaistnieja nieprzewidziane okolicznosci
o charakterze siły wyzszej np.; kleska zywiołowa, niepokoje społeczne itp.
12. Gwarancja ma charakter uzupełniajacy w stosunku do uprawnien nabywcy przysługujacych wobec sprzedawcy. Gwarancja nie
wyłacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien nabywcy wynikajacych z tytułu rekojmi.

pozostałe marki